Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Klub Zachowawczo-Monarchistyczny
  Aleje Jerozolimskie 83/9
  02-001 Warszawa

  NIP: 521-313-31-53

 • E-mail:sklep@konserwatyzm.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin ważny od 25.12.2014,

zmieniony w dniu 09.09.2018.

§1

Szczegółowe zasady korzystania z tego sklepu internetowego określa niniejszy regulamin.

§2

Domniemuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§3

Sklep internetowy występujący pod tym adresem zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów przez sieć Internet.

§4

Zamówienia przyjmowane są przez koszyk zamówień sklepu lub drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy.

§5

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

§6

Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§7

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie wysłane drogą e-mailową.

§8

Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do autentyczności takiego zamówienia.

§9

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia jest nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 2. Wysyłka dokonywana jest w sklepie dwa razy w miesiącu: 15-stego każdego miesiąca oraz ostatniego dnia miesiąca.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu wysyłki, określonego w pkt. 2, w sytuacji gdy termin wysyłki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oraz z innych szczególnie istotnych okoliczności. Przesunięcie terminu wysyłki, określonego w pkt. 2, nie może być dłuższe niż 3 dni robocze.

§10

Czas dostarczenia przesyłki uzależniony jest od działalności Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§11

Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu zamówienia służą tylko do realizacji zamówienia.

§12

Ceny towaru podane w sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

§13

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.konserwatyzm.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

§14

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

§15

Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.

§16

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta"Klient dokonujący zakupów w naszym sklepie ma prawo do rezygnacji z zakupionej pozycji w ciągu 14 dni od jej dostarczenia, bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko w przypadku kiedy towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
- Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.
- Równowartość zwracanego produktu zwracamy przelewem.
- Nie przyjmujemy odsyłanych do nas pozycji "za pobraniem".
- Zwrotom nie podlegają pozycje sprowadzane na specjalne zamówienie klientów.

§17

Zastrzegamy sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, jeżeli w momencie kompletowania zabraknie któregoś z produktów. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Jeżeli dokonał przedpłaty na konto, powstała nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 2-3 dni roboczych.

§18

Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania przez nas zamówienia oraz czas dostarczenia przez Pocztę Polską bądź kuriera

§19

Jeżeli klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe wskutek transportu, wadliwy towar należy odesłać do nadawcy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

§21

W przypadku wyboru płatności poprzez serwis PayPal, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 3% wartości zamówienia, co wynika bezpośrednio z opłat naliczanych przez serwis płatniczy.

§22

Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018, poz. 1000 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1. pisemnie na adres: Klub Zachowawczo Monarchistyczny, Aleje Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa;

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konserwatyzm.sklep@gmail.com;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest powyżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Klub Zachowawczo Monarchistyczny, ul Aleje Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa;.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1.(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. zakup e-booka); (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Klub Zachowawczo Monarchistyczny,Aleje Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa lub konserwatyzm.sklep@gmail.com


· Ja/My*

niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*

umowy dostawy następujących rzeczy*

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o

świadczenie następującej usługi*
 

Data zawarcia umowy*/odbioru*·
 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)·
 

 Adres konsumenta(-ów)·
 

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)·
 

Data·
(*) – niepotrzebne skreślić

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu